Investor Of The Year là giải thưởng vinh danh một nhà đầu tư của năm đã tạo ra kết quả tài chính ấn tượng khi đầu tư vào các công ty đổi mới có tiềm năng tác động tích cực đến nền kinh tế. Đồng thời, hỗ trợ các công ty này bằng các nguồn lực khác ngoài tài chính.

Mục tiêu:

Ghi nhận và khích lệ các nhà đầu tư có vai trò quan trọng trong việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đồng thời tôn vinh những nhà đầu tư có đóng góp tích cực và sáng tạo trong lĩnh vực tài chính.