Best Co-Working Space là giải thưởng vinh danh một không gian làm việc chung xuất sắc tại Việt Nam, xứng đáng được công nhận về các dịch vụ, sự hỗ trợ và nguồn lực dành cho các công ty khởi nghiệp tăng trưởng nhanh. Không gian này có thể tạo ra môi trường thúc đẩy sự đổi mới.

Mục tiêu:

Tôn vinh và khích lệ sự xuất sắc trong việc cung cấp không gian làm việc chung với chất lượng cao, hỗ trợ tối đa cho các công ty khởi nghiệp và góp phần vào sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam.