Best WEB 3.0 and AI Startup là giải thưởng vinh danh một Startup công nghệ mới nổi có sự độc đáo, sáng tạo trong lĩnh vực Web 3.0 và AI toàn cầu; có sự kết hợp phân cấp, công nghệ chuỗi khối và kinh tế dựa trên mã thông báo để tạo ra giá trị gia tăng. Bên cạnh đó, cam kết được độ bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư.

Mục tiêu:

Tôn vinh và khích lệ các Startup có vai trò định hình Web 3.0 và AI, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các giải pháp công nghệ tiên tiến để giải quyết các vấn đề quan trọng và tạo ra giá trị cho xã hội.