Best Startup Newcomer là giải thưởng vinh danh một Startup mới có khoảng 2 năm tuổi phát triển với tiềm năng trở thành Startup of the Year trong tương lai. Ngoài ra, các sản phẩm, dịch vụ của Startup đã xuất hiện trên thị trường và tác động tích cực đến nền kinh tế và thế giới.

Mục tiêu: 

Khích lệ và hỗ trợ các Startup trẻ có tiềm năng đột phá và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để các Startup phát triển và tạo ra giá trị cho xã hội.