Ecosystem Hero Of The Year là giải thưởng vinh danh các tổ chức có đóng góp nhiều nhất cho khởi nghiệp tại Việt Nam; có niềm đam mê khởi nghiệp và khả năng hỗ trợ, huấn luyện các doanh nghiệp khởi nghiệp, đóng góp tích cực cho sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam.

Mục tiêu: 

Ghi nhận và đánh giá vai trò quan trọng của các Mentor trong việc hỗ trợ và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp, đồng thời khích lệ sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam.