Best Green Tech Startup là giải thưởng vinh danh một Startup có mô hình kinh doanh tốt, có tác động xanh đến thế giới với sản phẩm hoặc dịch vụ giúp giảm tiêu thụ năng lượng, tạo ra năng lượng tái tạo và tối ưu hóa quy trình.

Mục tiêu:

Tôn vinh và khích lệ các Startup đổi mới có tiềm năng giải quyết các vấn đề về môi trường và năng lượng, đồng thời đóng góp vào việc xây dựng một tương lai bền vững cho toàn cầu.