Social Impact Startup Of The Year là giải thưởng vinh danh một công ty khởi nghiệp có mô hình kinh doanh thành công và tác động tích cực đến cộng đồng và xã hội, đóng góp vào giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường.

Mục tiêu: 

Tôn vinh và khích lệ sự xuất sắc trong việc kết hợp lợi nhuận với mục tiêu xã hội tích cực và bền vững, đồng thời ghi nhận đóng góp quan trọng của các công ty khởi nghiệp trong việc giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường.