Chúng tôi mở cửa cơ hội hợp tác với các trường đại học hàng đầu. Tham gia cùng chúng tôi để tạo cơ hội giới thiệu chương trình đến sinh viên và học viên, tham gia vào các sự kiện kết nối đối tượng học thuật và liên kết với cộng đồng khởi nghiệp.