Best HealthTech Startup là giải thưởng vinh danh một Startup công nghệ ý tế đang sử dụng công nghệ và phát triển các mô hình kinh doanh mới để cải thiện sức khỏe của bệnh nhân. Sản phẩm hoặc dịch vụ của Startup phải có sức hút trên thị trường và có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Mục tiêu: 

Tôn vinh và khích lệ sự đổi mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, thúc đẩy sự phát triển của các công nghệ và mô hình kinh doanh mới có thể cải thiện chất lượng cuộc sống và đóng góp vào sự phát triển của ngành y tế.